Nördinfo om pH (för dig som vill veta mer).

HÅR OCH pH

pH är ett sätt att mäta surhetsgraden i en vätska. Skalan indikerar om vätskan är sur, neutral eller alkalisk genom att mäta mängden vätejoner (H+) och hydroxidjoner (OH-) i vätskan. Det är viktigt att notera att pH endast kan mätas när ett ämne kan lösa sig i vatten.

Joner är laddade partiklar som bildas när en atom förlorar eller får en elektron. Atomer består av protoner, neutroner och elektroner, där protoner är positivt laddade, neutroner är neutrala och elektroner är negativt laddade. När en atom förlorar eller får en elektron förändras antalet positiva protoner och negativa elektroner i atomen, och en jon bildas. Joner spelar en viktig roll i kemiska reaktioner och är avgörande för många biologiska processer.

 

Neutron (neutral) Proton (+) Elektron (-)

 

Vätejoner är positivt laddade, vilket innebär att de har brist på elektroner och därför har en positiv laddning. Vätejoner kan bildas när en väteatom förlorar sin enda elektron och endast en proton återstår. Å andra sidan har hydroxidjoner en negativ laddning, vilket innebär att de har överskott av elektroner och därför har en negativ laddning. Hydroxidjoner kan bildas när en vattenmolekyl spjälkas och frigör en hydroxidjon (OH-) och en vätejon (H+).

Dessa två joner, vätejoner och hydroxidjoner, spelar en viktig roll i kemiska reaktioner och är grundläggande för att förstå pH-skalan och syra-bas-kemi.

 

pH-SKALAN

pH-skalan är en logaritmisk skala som sträcker sig från 0 till 14, där 7 är neutralt. Värden lägre än 7 indikerar surhet, medan värden högre än 7 indikerar bas/alkalinitet. Varje steg på skalan motsvarar en tiofaldig ökning eller minskning. Därför kommer ett pH-värde på 5 att vara 100 gånger surare än ett pH-värde på 7, medan ett pH-värde på 0 kommer att vara 10 miljoner gånger surare än ett neutralt pH-värde på 7, och ett pH-värde på 14 kommer att vara 10 miljoner gånger mer basiskt/alkaliskt.

Richters skala för mätning av jordbävningar är också logaritmisk och baserad på grundtalet 10. Varje steg på Richters skala motsvarar en tiofaldig ökning av jordbävningens styrka. Till exempel kommer en jordbävning som mäter 6 på Richters skala att vara tio gånger kraftigare än en jordbävning som mäter 5, medan en jordbävning som mäter 7 kommer att vara hundra gånger kraftigare än en jordbävning som mäter 5, och en jordbävning som mäter 8 kommer att vara tusen gånger kraftigare än en jordbävning som mäter 5, och så vidare.

 

pH FÖR HÅR, HUD OCH HÅRBOTTEN

pH för hår, hud och hårbotten är 4,5 till 5,5. Detta är inte pH för själva håret, huden och hårbotten, utan för det skyddande skiktet som ligger på ytan. Detta skikt, som är en kombination av vatten och olja, kallas för surhetsbarriären/sebum. Surhetsbarriären produceras av hudens talg- och svettkörtlar.

 

 

HÖGT pH

Surhetsbarriären på håret blir förstörd eller störd när vi använder produkter med högt pH-värde, som permanentvätska, färg eller blekningspulver. Detta får håret att svälla och tvingar de hårda fjällskikten att sträcka sig/öppna sig. Dock är detta tillstånd nödvändigt för att kemiska behandlingar ska fungera på rätt sätt. Det viktiga är att återställa syrabalansen så snart den kemiska behandlingen är klar.

 

VAD GÖR pH MED HÅRET?

För att förstå vilken effekt pH har på hårfibrerna är det nödvändigt att förstå hårets kemi. Hårfibrer är uppbyggda av keratinproteiner. Keratin bildas när aminosyror förenas, vilket påverkas av pH. Dessa aminosyror tillhör två grupper: de med en sur karboxylgrupp (-COOH) och de med en basisk/alkalisk grupp (-NH2).

Allt som producerar positiva joner (H+) när det löses upp i vatten kallas surt. När håret är blött frigör den sura delen av aminosyran positiva vätejoner.

Hårfibern kan inte lösa sig i vatten, men vissa av aminosyrorna frigör positiva vätejoner.

Allt som producerar negativa hydroxidjoner (OH-) när det löses upp i vatten kallas basiskt/alkaliskt. När håret är blött frigör den basiska delen av aminosyran negativa hydroxidjoner.

Normalt hår har inte lika många sura karboxylgrupper (-COOH) och alkaliska grupper (-NH2). Det innebär att blött, normalt hår inte har lika många positiva och negativa joner. Blött, normalt hår är inte neutralt, men är svagt negativt laddat eftersom håret har frigjort positiva vätejoner.

För att återgå till en neutral balans behöver blött, neutralt hår de positiva vätejonerna som det kan få från en svagt sur lösning.

 

POSITIVA OCH NEGATIVA ELEKTRISKA LADDNINGAR

Proteinkedjor kan vara både positivt och negativt laddade. Det beror på att proteinerna i håret har både en alkalisk del och en sur karboxylgruppsdel.

Motsatta elektriska laddningar attraherar varandra, medan lika elektriska laddningar stöter bort varandra. Du kanske minns när vi lekte med magneter som barn?

SALTBROAR. Denna attraktion mellan motsatta laddningar i den sura och alkaliska delen av proteinkedjorna stabiliserar hårfibrerna. Dessa attraktioner kallas saltbroar.

Attraktionen mellan positiva och negativa laddningar gör håret starkt och kontrollerar att håret inte sväller/öppnar fjällskiktet.

 

HÅRET SVÄLLER/ÖPPNAR SIG

Om vi tillför håret starka sura eller alkaliska vätskor kommer håret att börja svälla/öppna sig.

Starka alkaliska produkter producerar många negativa joner. Keratinproteinet i håret kommer att förlora sina positiva laddningar och bara de negativa laddningarna kommer att finnas kvar. Detta resulterar i att alla de negativa laddningarna i proteinet börjar stöta bort varandra, vilket får håret att svälla/öppna sig. Samma sak kommer att hända om håret utsätts för starka sura vätskor, men då kommer de kvarvarande laddningarna i håret att vara positivt laddade.

Svällning/öppning av fjällskiktet är en process som försvagar håret. Det beror på att håret inte längre är kompakt och proteinbindningarna inte längre är starkt bundna till varandra.

DISULFIDBROAR. Kemiska behandlingar bryter ner vissa av disulfidbroarna i håret och ökar därmed antalet negativa laddningar i hårets protein (t.ex. cysteinsyra - ofta kallad cysteat - vid nära neutralt pH tar den formen -O3SCH2CH(NH3+)CO2−. Det är en aminosyra som genereras vid oxidation av cystein, där en tiolgrupp helt oxideras till en sulfonsyra/sulfonatgrupp). Detta gör att håret får en annan elektrisk laddning än vad det hade från början.

Resultatet är att kemiskt behandlat hår behöver en mer sur vätska för att balansera de interna negativa laddningarna i hårets protein. Generellt kan vi säga att en vätska som appliceras på håret efter en "skadlig" kemisk behandling bör ha ett pH mellan 3 och 5 för att återställa rätt elektrisk balans i håret. Ju mer kemiskt skadat håret är, desto närmare pH 3 bör vätskan vi applicerar efter den kemiska behandlingen vara.

Dock kommer inte alltid lågt pH efter en kemisk behandling att vara tillräckligt för att återställa hårets ursprungliga struktur. Detta gäller särskilt när kemiska behandlingar har varit för starka eller för länge påverkat håret, vilket kan ha förstört eller stört disulfidbindningar eller i värsta fall peptidbindningar. Hårets kvalitet innan vi påbörjar en kemisk behandling och det önskade resultatet bör alltid beaktas innan vi börjar behandlingen. Om vi ser eller tror att håret är för dåligt för den önskade behandlingen stämmer dessa antaganden oftast J

 

Hårets kvalitet är alltid avgörande innan vi väljer en permanentvätska eller ett relaxer-produkt. Det bör också beaktas när vi bestämmer graden av uppljusning vid färgning. Till exempel blekning kontra färgning, 3% H2O2 kontra 12% H2O2. Lösningen för att få en bra kvalitet på håret efter en kemisk behandling är att välja rätt kemiska produkter/behandling, följa rekommenderade tider (1), inte ta för stora "steg" - gå från mörkblond till platinablond eller ibland avstå från en sådan behandling. Hårkurer med olika ingredienser som innehåller aminosyror kan lindra eventuell skada efter en kemisk behandling, men det bästa valet är om kunden har en hälsosam kost som ger optimalt hår med hänsyn till DNA. Dessutom används schampo och hårkur som bygger upp keratin innan kemiska behandlingar för att göra håret så bra som möjligt. Det är bättre att träna inför ett maraton före loppet än efter loppet J

 

(1) Kom ihåg att väteperoxid (H2O2) ibland är hårets vän, men kan också vara hårets fiende. Vid permanentfixering fungerar H2O2 som en återskapare av SS-bindningarna, men bör helst inte verka längre än 10 minuter. Efter detta kommer produkten att börja oxidera på andra områden som lätt påverkas negativt och slutresultatet av behandlingen blir inte som önskat. Detta gäller särskilt om håret från början har varit kemiskt behandlat (frissigt, matt).

 

Kalk: I vissa områden finns det mycket kalk (CaCO3) i vattnet. Denna kalk kan lägga sig på håret och störa en eventuell kemisk behandling. Kalk löses mycket dåligt upp i vatten, men kan enkelt avlägsnas med sura lösningar som till exempel citronsyra. Vi rekommenderar att ha citronsyra i pulverform i salongen som kan blandas ut med vatten och appliceras på håret efter schamponering, låt den verka i 2–3 minuter och skölj ur. Denna behandling har inga negativa effekter - koldioxid bildas, som sedan spontant omvandlas till vatten och CO2. Kunden får rent hår och du får en ren "råvara". (Du kan också använda detta i duschen hemma för att ta bort kalk, eller ättiksyra blandad med diskmedel fungerar också mycket bra.

 

SYRABALANSERADE SCHAMPO OCH INPACKNINGAR

Vi bör alltid använda schampon som har ett pH-värde mellan 4,5 och 5,5 för att håret och hårbotten ska behålla surhetsbarriären intakt. Detta kommer att skydda håret och huden mot uttorkning och hålla håret i en kompakt struktur.

 

pH-MÄTNING

pH-mätning mäter det exakta pH-värdet hos en vattenlöslig produkt. Vissa produkter har inte pH-angivet, detta kan då mätas med pH-papper/indikator. Du kan också mäta pH-värdet i vattnet i din salong, detta kan vara mycket viktigt eftersom vattnets pH-värde kan påverka de produkter du använder i salongen. Om vattnet till exempel är alkaliskt kommer det att neutralisera alla sura produkter du använder. Med pH-indikatorn kan du också mäta pH-värdet på håret efter en permanent. Om apparaten visar ett alkaliskt pH bör du göra en ny sur sköljning.